Uwielbiasz sztukę tak jak my? Wybierając 4 druki zapłacisz za 3!

Konkurs ULUBIEŃCY PAŹDZIERNIKA

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM oraz FACEBOOK

REGULAMIN KONKURSU: "ULUBIEŃCY PAŹDZIERNIKA"

 

 • 1. Organizator
 1. Organizatorem konkursu Designzoo „ULUBIEŃCY PAŹDZIERNIKA" jest DESIGNZOO sp. z o.o., z siedzibą ul. Podhalańska 5a, 80-322 Gdańsk, adres e-mail: info@designzoo.pl, identyfikująca się: NIP: 584-273-53-31 , REGON: 222058813, KRS: 0000503113, kapitał spółki: 5000 zł, zwanym dalej “Organizatorem”/.

 

 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator DESIGNZOO sp. z o.o., z siedzibą ul. Podhalańska 5a, 80-322 Gdańsk, adres e-mail: info@designzoo.pl, identyfikująca się: NIP: 584-273-53-31 , REGON: 222058813, KRS: 0000503113

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

 • 2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.10.2023 i trwa do dnia 29.10.2023.
 2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 30.10.2023.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 

 • 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

2.1. Zapoznała się z niniejszym regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w tym konkursie.

2.2.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.3.  Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2.4. Posiada publiczny profil w serwisie Instagram. 

2.5. Posiada profil w serwisie Facebook.

2.6.  Nie jest w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązana z Organizatorem

2.7.  wykonała Zadanie Konkursowe.

3.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

5.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

 • 4. Zasady Konkursu i przebieg

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/designzoo_pl/ oraz w serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/designzoo.poland
 2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Skomentowaniu postu użytkownika Designzoo w serwisie Instagram lub Facebook z odpowiedzią: Który plakat z naszej oferty wywołuje w Tobie największe emocje i dlaczego? Daj znać w komentarzu!

 1. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 4 najciekawsze komentarze i nagrodzi 4 autorów (po dwóch z serwisu Instagram i Facebook).

 

 1. Administratorzy profilu Designzoo mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram lub Facebook do maksymalnie 7 ( siedmiu)  dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

 • 5. Nagrody w Konkursie i wyłonienie zwycięzców. 
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu, Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienia Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co pozbawia Uczestnika do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 4 (słownie: czterech)- dwóch w serwisie Instagram oraz dwóch w serwisie Facebook, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają zadanie najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 
 3. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

4 x zestaw dwóch plakatów (z ULUBIEŃCÓW PAŹDZIERNIKA) w rozmiarze 50x70 cm każdy o wartości 322 złote (słownie: trzysta dwadzieścia dwa złote)

 

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT

 

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta @designzoo_pl oraz na portalu Facebook z oficjalnego konta @designzoo.poland. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci plakatów jest przesłanie do dnia 05.11.2023 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 2. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy.
 4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Designzoo Sp. z o.o. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Designzoo w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Designzoo. 

 

 1. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

 • 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Designzoo Sp. z o.o. ul. Podhalańska 5A, 80-322 Gdańsk, KRS 0000503113, NIP 5842735331, REGON 222058134, e-mail : info@designzoo.pl, tel:882 141 680. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 • 6. Reklamacje
 1.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs ULUBIEŃCY PAŹDZIERNIKA na adres e-mail claims@designzoo.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Designzoo , ul. Stary Rynek Oliwski 21, 80-324 Gdańsk związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu[MP2] .
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3.   Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4.   Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2023 r. 
 2.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3.     Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4.     Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://designzoo.pl/pages/konkurs-ulubiency-pazdziernika i w siedzibie Organizatora.
 5.     Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 6.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7.     Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.